Aydınlatma Metni

Telefon Görüşmeleri Kaydı İçin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Aydınlatma Metni:

Ayder Seyahat Turizm A.Ş. tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVK Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında,  Ayder Seyahat Turizm A.Ş.  yetkilileri ile telefon yoluyla iletişime geçen gerçek kişilerden elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak KVK Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla paylaşılmaktadır. Hazırladığımız aşağıdaki Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri, aktarılacağı kişilere ilişkin olarak haklarınız bilginize sunulmuştur.

Telefon Görüşmeleri Kaydı Faaliyetinin Yasal Dayanağı, Toplama Yöntemi Ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, KGF santral sistemi vasıtasıyla ve sadece operatörle yapacağınız sözlü görüşme sırasındaki ses kaydı yoluyla toplanmakta ve saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un m. 5/2-(f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ses kaydı ve görüşme içerisinde belirttiğiniz kişisel verileri;

  • arayan kişiye doğru hitap edebilmek,
  • aramanın teyidi,
  • işlem güvenliği,
  • ileride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,
  • talep, öneri, memnuniyet, şikayet, itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi ve gerektiğinde yanıtlanması ile hizmet kalitesi takibi,
  • hukuki güvenliğin sağlanması ile
  • kanuni hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması:

 Ayder Seyahat Turizm A.Ş. tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, Santral Ses Kaydı sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Santral Ses Kaydı sonucunda Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi:

Kayda alınan kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Ayder Seyahat Turizm A.Ş.  Santral Ses Kaydı ile elde edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 3 aydır.

Santral Ses Kaydı sonucunda Elde Edilen Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılacağı:

 Santral Ses Kaydı sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Ayder Seyahat Turizm A.Ş. tarafından mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. (Örneğin, bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın veya hâkimin yazılı talebi ile) Ses kaydı verileriniz yukarıda sayılan durumlar haricinde 3. kişilerle paylaşılmaz ve yurt dışına aktarılmaz. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Santral Ses Kaydı sonucunda Elde Edilen Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi:

Ayder Seyahat Turizm A.Ş. işbu Politika ’da konu edinilen kişisel verileri, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Ayder Seyahat Turizm A.Ş.’nin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Veri Sahibinin Hakları:

İşbu Politika’ya uygun başvuruları etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Ayder Seyahat Turizm A.Ş.  kanunun “ilgili kişinin” haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.

Ayder Seyahat Turizm A.Ş.  başvurusuna konu olabilecek bütün bilgi veya belgeleri, bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak şekilde ve kısa zamanda cevaplandırmak için alternatif yollar sunmaktadır. Kişisel veri sahibinin haklarında yer alan haklara ilişkin talebini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak Ayder Seyahat Turizm A.Ş.’ne  iletmesi durumunda, Ayder Seyahat Turizm A.Ş. ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

Veri Sorumlusu:

Islak İmza : Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yapabilirsiniz.

E-Posta :

Uygulama : ( Bu yolla başvuru cevabında genel nitelikli bilgi paylaşımı olacaktır) Adres : Mutlukent Mahallesi 1961 Cadde No:11 Çankaya / ANKARA , Ayder Seyahat Turizm A.Ş.  ilettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması, geçerli bir dayanaktan yoksun olduğu veya kötüye kullanım amacı taşıdığı tespit edilen başvurunuzu reddetme hakkını saklı tutar. Ayder Seyahat Turizm A.Ş.  ilgili cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir. Ayder Seyahat Turizm A.Ş.’nin  cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.