The Kars Park Hotel, Kars Şehir merkezi' ne 5 km, Kars Harakani Havaalanı'na 1 km mesafededir.

The Kars Park Hotel, Kars Şehir merkezi' ne 5 km, Kars Harakani Havaalanı'na 1 km mesafededir.